Pri realizácií projektov si investori často volia spôsob výstavby svojpomocne. V takýcho prípadoch poskytujeme investorom technickú podporu, ktorá spočíva v odbornom dohľade priebehu realizácie výstavby. Dozor vykonávajú naši autorizovaný odborníci.

 

 

Zabezpečujeme pre stavby rôzne výkony dozoru :

 • stavbyvedúci
 • stavbený dozor
 • projektový manažér stavby

Činnosti dozoru stavby:

 • Odovzdávanie staveniska dodávateľom
 • Koordinácia dodávateľov a kontrola vykonávania prác v zmysle zmluvy o dielo, alebo objednávky
 • Vedenie kontrolných dní
 • Sledovanie realizácie stavby a vyhodnocovanie harmonogramu stavby
 • Kontrola kvality vykonaných stavebných prác (sledovanie dodržiavania technologických postupov prác, vizuálna kontrola prevedených prác, dodržiavanie používania materiálov určených projektovou dokumentáciou)
 • Kontrola súladu vykonaných prác s projektovou dokumentáciou
 • Kontrola súpisov vykonaných prác (potvrdenie správnosti a úplnosti súpisov prác vypracovaných zhotoviteľom za uskutočnené stavebné práce)
 • Dohliadanie na dodržiavanie zásad BOZP na stavbe
 • Bezodkladne informovať investora o všetkých závažných okolnostiach, týkajúcich sa stavby
 • Kontrola dodržiavania všeobecných technických požiadaviek na výstavbu